• Телефон : +359879/160172
  • Поща : info-2605014@edu.mon.bg
  • Адрес : гр.Свиленград, ул. "Христо Ботев" № 21

Мисия и визия

Мисията определя приоритетите на ДГ „Снежанка“ и съдържа информация за най – важните аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа. Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Мисия

да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете

да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие

да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си

да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст

Визия

място, където детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно

предпочитана среда за 2 – 7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно – физическо развитие

център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация

средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си

детска градина Снежанка

За нас

Детска градина „Снежанка“ отваря врати на 31.05.1985г. като ЦДГ „Знаме на мира“ за 100 деца в страдата на бившето Начално училище „Христо Ботев“. През годините детската градина се е утвърдила като предпочитана за родители и деца. Предучилищното образование полага основите на учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно – нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата, като водещо е значението на играта в процеса на педагогическо взаимодействие. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. При организацията на всекидневния живот на децата педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване на условия за достъп до качествена предучилищна подготовка, стимулира се развитието на детската инициативност, самостоятелност и индивидуалност, съчетана с разбирането, уважението и толерантността към другите и нуждата „да се научим да живеем заедно”.

Поощрява се осъзнаването на ценността на съвместната дейност, на груповия опит, на сътрудничеството между децата. Особено внимание се обръща на придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения, отношения и способности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование, включително и за самоусъвършенстване.

Групи

Детска градина Снежанка

Група „Палавници“

Учители

Пенка Желязкова, Мария Харакчиева, помощник възпитател Марияна Арнаудова

Детска градина Снежанка

Група „Ариел“

Учители

Иванка Славова, Цветана Атанасова, помощник възпитател Диана Кръстева

Детска градина Снежанка

Група „Червена шапчица“

Учители

Росица Николова, Златимира Кирилова, помощник възпитател Нели Порязова

Детска градина Снежанка

Група „Мики Маус“

Учители

Димитрина Димитрова, Антония Алипиева, помощник възпитател Елена Бакърджиева